Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
นายสมัย แดงลาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่ง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   สายตรงนายก
   นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
   ยุทธศาสตร์ อบต.ทุ่ง
   ติดต่อ - สอบถาม/รับฟังความคิดเห็น
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (สปสช.)
   การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
   งานพัฒนาชุมชน
   ฐานข้อมูลอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   นวัตกรรมองค์กร
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ระบบควบคุมกิจการสภา
   งานกิจการสภา
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   คู่มือบริการประชาชน
   แบบฟอร์มติดต่อราชการ
   แผนงานการศึกษา
   แผนปฏิบัติการป้องกันฯ (2561-2564)
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   เจตจำนงค์สุจิตในการบริหารงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
   รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
   ตรวจสอบภายใน
กิจการสภา
   กำหนดสมัยประชุม
   เรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
   รายงานการประชุมสภา
   ผลการดำเนินงาน
   งานกิจการสภา2
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   ยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคคลภายนอก ภายในองค์กร
   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
   รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการขับเคลื่อนแผนการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ
ข้อบัญญัติ
   ภาษีป้าย
   ภาษีโรงเรือน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านสาธารณสุข
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
   การร้องเรียนร้องทุกข์
จองคิวรับบริการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ทุ่ง
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายบ้านหนองมน-วัดตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 1) 19 มิ.ย. 2567
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายบ้านหนองมน-วัดตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 18) 29 พ.ค. 2567
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายบ้านหนองมน-วัดตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 26) 21 พ.ค. 2567
ราคากลางบุกเบิกถนนเลียบคลองสะพานถิ่นหลวง-สะพานตายาว หมู่ที่ 4 (ดู : 7) 20 พ.ค. 2567
ราคากลางบุกเบิกถนนเลียบคลองโหนดการ้อง-นบตันเขลียง หมู่ที่ 1 (ดู : 5) 20 พ.ค. 2567
ราคากลางบุกเบิกถนนสายบ้านนายทิน-บ้านนางนางนิภา ม.6 (ดู : 7) 20 พ.ค. 2567
ราคากลางบุกเบิกเลียบคันคลองตะเคียนสะพานถิ่นหลวง-บ้านตาลดือ ม.4 (ดู : 8) 20 พ.ค. 2567
ราคากลางปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ดู : 4) 20 พ.ค. 2567
ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง หมู่ที่ 1 (ดู : 6) 20 พ.ค. 2567
ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนเลียบคันคลองตะเคียนสะพานถิ่นหลวง-บ้านตาลดือ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 20 พ.ค. 2567
ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนเลียบคลองโหนดการ้อง-นบต้นเขลียง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 20 พ.ค. 2567
ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายทิน-บ้านนางนิภา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 20 พ.ค. 2567
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง งวดที่ 1 (ดู : 56) 26 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคงคาชัย-บ้านนายโชติ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 26) 18 เม.ย. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายผ่อง(ม.2)-ถนนโรงอิฐ (ม.8) หมู่ที่ 2 (ดู : 32) 2 เม.ย. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายวัดสากเหล็ก-กุฎิตาดจ้า หมู่ที่ 5 (ดู : 42) 29 มี.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านสด-ดอนตาชู หมู่ที่ 6 (ดู : 53) 29 มี.ค. 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคงคาชัย-บ้านนายโชติ หมู่ที่ 4 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 44) 27 มี.ค. 2567
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคงคาชัย-บ้านนายโชติ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 31) 21 มี.ค. 2567
ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายวัดสากเหล็ก-กุฎิตาเจ้า หมู่ที่ 5 (ดู : 36) 13 มี.ค. 2567
ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านสด-ดอนตาชู หมู่ที่ 6 (ดู : 24) 13 มี.ค. 2567
ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายผ่อง (ม.2)-ถนนโรงอิฐ (ม.8) หมู่ที่ 2 (ดู : 28) 13 มี.ค. 2567
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายบ้านหนองมน-วัดจำปา หมู่ที่ 5 (ดู : 155) 9 ก.พ. 2567
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านสิงขร หมู่ที่ 4 (ดู : 64) 9 ก.พ. 2567
ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนวัดอิฐ-ศาลาแม่ทรัพย์ หมู่ที่ 6 (ดู : 52) 9 ก.พ. 2567
ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนน สายคงคาชัย-ดอนจำปา-บ้านนายนึก-คูบ้านนายตั้ม หมู่ที่ 4 (ดู : 103) 9 ก.พ. 2567
ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านทุ่งนอก-ปากโหก หมู่ที่ 2 (ดู : 37) 9 ก.พ. 2567
ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายดอนตาชู-หัวยอ หมู่ที่ 6 (ดู : 32) 19 ม.ค. 2567
ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายคลองยวน-ถนนนางปริ้ม หมู่ที่ 8 (ดู : 29) 19 ม.ค. 2567
ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายโชติ-ห้วยพุน-พุมเรียง หมู่ที่ 8 (ดู : 29) 19 ม.ค. 2567
ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายลำไย-วัดอิฐ (จุดหน้าวัดอิฐ-บ้านนายแขล็ง) หมู่ที่ 6 (ดู : 30) 19 ม.ค. 2567
ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนเลียบคันคลองตายาว-ประตูน้ำชลประทาน หมู่ที่ 3 (ดู : 33) 19 ม.ค. 2567
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566 (ดู : 107) 18 ธ.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 42) 17 พ.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 45) 10 พ.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 53) 19 ต.ค. 2566
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดู : 53) 11 ต.ค. 2566
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 51) 11 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองมน หมู่ที่ 5 (ดู : 57) 20 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญพร้อมบ่อบาดาลและถังกรอง หมู่ที่ 4 (ดู : 81) 20 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 117) 19 ก.ย. 2566
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองมน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 129) 6 ก.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญพร้อมบ่อบาดาลและถังกรอง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 85) 6 ก.ย. 2566
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้านแบบถังแชมเปญ พร้อมบ่อบาดาลและถังกรอง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 123) 30 ส.ค. 2566
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองมน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 91) 30 ส.ค. 2566
ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนหองมน หมู่ที่ 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 147) 18 ส.ค. 2566
ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญพร้อมบ่อบาดาลและถังกรอง หมู่ที่ 4 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 146) 18 ส.ค. 2566
ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายม่วงลอด-บ้านขนอน ระยะที่ 2 หมู่ที่ 1 (ดู : 127) 9 ส.ค. 2566
ราคากลาง โครงการปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล.สายบ้านเจ๊ะเก หมู่ที่ 3 (ดู : 104) 8 ส.ค. 2566
ราคากลาง โครงการเปลี่ยนถังประปา (จุดบ้านนางนงลักษณ์ คงนคร) หมู่ที่ 7 (ดู : 157) 8 ส.ค. 2566
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายถนน 347-บ้านนางช่วย หมู่ที่ 3 (ดู : 125) 8 ส.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญพร้อมบ่อบาดาลและถังกรอง (บ้านนายสมบูรณ์) หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 136) 27 ก.ค. 2566
ราคากลาง โครงการติดตั้งชุดอุปกรณ์เสารับ-ส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 63) 25 ก.ค. 2566
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญพร้อมบ่อบาดาลและถังกรอง (บ้านนายสมบูรณ์) หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 135) 21 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการบุกเบิกถนนดินเป็นถนนลูกรังสายบ้านนายผ่อง (หมู่ที่ 2)-ถนนโรงอิฐ (หมู่ที่ 8) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 143) 5 ก.ค. 2566
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญพร้อมบ่อบาดาลและถังกรอง(บ้านนายสมบูรณ์) หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่ง (ดู : 94) 30 มิ.ย. 2566
ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายนานอก-หนองเขลียง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 100) 28 มิ.ย. 2566
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลาเชียด-สายนาป่า (สายใน) หมู่ที่ 6 (ดู : 126) 28 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายศาลาหมู่ที่ 2-ศาลาเชียด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 267) 12 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการต่อเติมอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 84) 30 พ.ค. 2566
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
   129 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110  โทรศัพท์ : 077-435-457 โทรสาร : 077-435-457
E-mail Address : Tung.129921@gmail.com Saraban_06840603@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.tung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs