Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
นายสมัย แดงลาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่ง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   สายตรงนายก
   นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
   ยุทธศาสตร์ อบต.ทุ่ง
   ติดต่อ - สอบถาม/รับฟังความคิดเห็น
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (สปสช.)
   การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
   งานพัฒนาชุมชน
   ฐานข้อมูลอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   คู่มือบริการประชาชน
   แบบฟอร์มติดต่อราชการ
   แผนงานการศึกษา
   แผนปฏิบัติการป้องกันฯ (2561-2564)
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   เจตจำนงค์สุจิตในการบริหารงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
กิจการสภา
   กำหนดสมัยประชุม
   เรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
   รายงานการประชุมสภา
   ผลการดำเนินงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   ยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคคลภายนอก ภายในองค์กร
   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
   รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
   ภาษีป้าย
   ภาษีโรงเรือน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านสาธารณสุข
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
   การร้องเรียนร้องทุกข์
จองคิวรับบริการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ทุ่ง
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
คู่มือดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน (ดู : 5) 22 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ (ดู : 4) 1 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ (ดู : 4) 29 ส.ค. 2566
คำสั่ง อบต.ทุ่ง เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 16 (ดู : 2) 7 ส.ค. 2566
ประกาศวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง มาตรา 13(1) (ดู : 2) 7 ส.ค. 2566
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง มาตรา 10 (ดู : 4) 7 ส.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 40) 6 มิ.ย. 2566
ประกาศการใช้บัญชีราครประเมินที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.2566-2569(แก้ไขเพิ่มเติม) (ดู : 158) 16 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2566 (ดู : 60) 3 พ.ค. 2566
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13-14/2566 (ดู : 25) 28 เม.ย. 2566
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11-12/2566 (ดู : 24) 28 เม.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 28) 27 เม.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 38) 23 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษ๊ ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 26) 23 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์หนังสือผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น (ดู : 22) 22 มี.ค. 2566
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า่นหนองมน ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู : 35) 9 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์งานนัดพบแรงงานย่อย (ดู : 33) 22 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 (ดู : 42) 30 ม.ค. 2566
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 47) 6 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ออกสำรวจสถานประกอบการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (ดู : 12) 5 ม.ค. 2566
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างราคาจากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ (ดู : 69) 9 ธ.ค. 2565
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2566 (ดู : 66) 1 ธ.ค. 2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. (ดู : 71) 24 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมงานลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 85) 31 ต.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37 (ดู : 82) 28 ต.ค. 2565
การประหยัดพลังงานในภาครัฐ (ดู : 13) 12 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ลานกีฬา (ดู : 11) 6 ต.ค. 2565
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 17) 6 ต.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 99) 5 ต.ค. 2565
เชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ปี 2566 (ดู : 14) 3 ต.ค. 2565
ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียพื้นที่ตำบลทุ่ง ปี2565 (ดู : 12) 16 ก.ย. 2565
รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ. – อปท.) ประจำปี พ.ศ. 2564 Local Performance Assessment (LPA) Annual Report 2021 สาระสำคัญจากผลการประเมิน LPA ประจ าปี พ.ศ. 2564 (ดู : 106) 4 ส.ค. 2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วัคตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 (ดู : 105) 4 ส.ค. 2565
เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู : 11) 4 ก.ค. 2565
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 (ดู : 115) 30 มิ.ย. 2565
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565" (ดู : 106) 30 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) (ดู : 110) 13 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 (ดู : 125) 5 พ.ค. 2565
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 (ดู : 117) 2 พ.ค. 2565
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน (ดู : 161) 4 เม.ย. 2565
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน (ดู : 142) 1 เม.ย. 2565
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมใหญ่สามัญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ดู : 129) 30 มี.ค. 2565
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน (ดู : 113) 28 มี.ค. 2565
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน (ดู : 117) 25 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน (ดู : 141) 24 มี.ค. 2565
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน (ดู : 108) 21 มี.ค. 2565
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน (ดู : 111) 18 มี.ค. 2565
ฐานข้อมูลตลาดนัดในพื้นที่ (ดู : 12) 15 มี.ค. 2565
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน (ดู : 106) 14 มี.ค. 2565
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน (ดู : 109) 11 มี.ค. 2565
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน (ดู : 109) 8 มี.ค. 2565
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน (ดู : 109) 4 มี.ค. 2565
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน (ดู : 108) 1 มี.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 (ดู : 146) 28 ก.พ. 2565
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน (ดู : 108) 24 ก.พ. 2565
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน (ดู : 109) 22 ก.พ. 2565
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน (ดู : 106) 18 ก.พ. 2565
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน (ดู : 109) 16 ก.พ. 2565
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน (ดู : 112) 14 ก.พ. 2565
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน (ดู : 110) 8 ก.พ. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
   129 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110  โทรศัพท์ : 077-435-457 โทรสาร : 077-435-457
E-mail Address : Tung.129921@gmail.com Saraban_06840603@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.tung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs