องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี : www.tung.go.th


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
 เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เจ้าหน้าที่พัสดุ
 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 เจ้าหน้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
  เจ้าหน้าที่เทศกิจ
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
 เจ้าหน้าการประปา
  เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
 เจ้าหน้าห้องสมุด
  ช่างเขียนแบบ
 ช่างผังเมือง
  ช่างไฟฟ้า
 ช่างโยธา
  ช่างสำรวจ
 ผดุงครรภ์สาธารณสุข
  
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 เจ้าพนักงานธุรการ
  เจ้าพนักงานป้องกันภัยฯ
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
  เจ้าพนักงานโภชนาการ
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
  เจ้าพนักงานการประปา
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  เจ้าพนักงานพัสดุ  
 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
 เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
 เจ้าพนักงานห้องสมุด
 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
 ทันตสาธารณสุข
 นายช่างเขียนแบบ
 นายช่างเครื่องยนต์
 นายช่างผังเมือง
 พยาบาลเทคนิค
 สัตวแพทย์
 นายช่างโยธา
นายช่างสำรวจ
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน.
บรรณารักษ์
 นักบริหารงานเกษตร
 นักวิชาการศึกษา
 นิติกร
 นักการผังเมือง
 นักวิชาการท่องเที่ยว
 นักพัฒนาชุมชน
 นักวิชาการเกษตร
 นักวิชาการคลัง
 นักวิชาการการเงินและบัญชี
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 นักวิชาการประชาสัมพันธ์
 นักวิชาการสุขาภิบาล
 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
 วิศวกรโยธา
 บุคลากร
 พยาบาลวิชาชีพ
สายงานที่กำหนดเป็นตำแหน่งบริหาร
นักบริหารงานอบต.
นักบริหารงานช่าง
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานการเกษตร
นักบริหารงานคลัง
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
นักบริหารการศึกษา
นักบริหารงานสาธารณสุข
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักบริหารงานอบต.